Uploaded image for project: 'Qt Creator'
 1. Qt Creator
 2. QTCREATORBUG-26364

Crash at shutdown in semantic highlighter (clangd)

  XMLWordPrintable

Details

  • macOS
  • 25a7f30ffc8fcfc75040949e95d64e866653a10e

  Description

   Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
   0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000185ca4e68 __pthread_kill + 8
   1  libsystem_pthread.dylib    	0x0000000185cd743c pthread_kill + 292
   2  libsystem_c.dylib       	0x0000000185c1f460 abort + 104
   3  libsystem_malloc.dylib    	0x0000000185b07fb4 malloc_vreport + 560
   4  libsystem_malloc.dylib    	0x0000000185b0b5fc malloc_report + 64
   5  libsystem_malloc.dylib    	0x0000000185afa6f4 free + 516
   6  libCppEditor.dylib      	0x00000001294fd6bc CppEditor::SemanticHighlighter::~SemanticHighlighter() + 44 (semantichighlighter.cpp:123)
   7  org.qt-project.QtCore     	0x000000010459ea98 QObjectPrivate::deleteChildren() + 192
   8  org.qt-project.QtCore     	0x000000010459e828 QObject::~QObject() + 2000
   9  libCore.dylib         	0x000000010df83320 Core::IDocument::~IDocument() + 100 (idocument.cpp:261)
   10 libCore.dylib         	0x000000010e145be4 Core::BaseTextDocument::~BaseTextDocument() + 84 (textdocument.cpp:72)
   11 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a088e8 TextEditor::TextDocument::~TextDocument() + 84 (textdocument.cpp:259)
   12 libCppEditor.dylib      	0x0000000129052ac0 CppEditor::Internal::CppEditorDocument::~CppEditorDocument() + 156 (cppeditordocument.h:44)
   13 libCppEditor.dylib      	0x000000012901c510 CppEditor::Internal::CppEditorDocument::~CppEditorDocument() + 32 (cppeditordocument.h:44)
   14 libCppEditor.dylib      	0x000000012901c544 CppEditor::Internal::CppEditorDocument::~CppEditorDocument() + 32 (cppeditordocument.h:44)
   15 libTextEditor.dylib      	0x0000000118ab41e4 QtSharedPointer::CustomDeleter<TextEditor::TextDocument, QtSharedPointer::NormalDeleter>::execute() + 52 (qsharedpointer_impl.h:190)
   16 libTextEditor.dylib      	0x0000000118ab40e4 QtSharedPointer::ExternalRefCountWithCustomDeleter<TextEditor::TextDocument, QtSharedPointer::NormalDeleter>::deleter(QtSharedPointer::ExternalRefCountData*) + 36 (qsharedpointer_impl.h:208)
   17 libTextEditor.dylib      	0x0000000118848548 QtSharedPointer::ExternalRefCountData::destroy() + 32 (qsharedpointer_impl.h:146)
   18 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a73908 QSharedPointer<TextEditor::TextDocument>::deref(QtSharedPointer::ExternalRefCountData*) + 52 (qsharedpointer_impl.h:477)
   19 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a738c8 QSharedPointer<TextEditor::TextDocument>::deref() + 28 (qsharedpointer_impl.h:472)
   20 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a7389c QSharedPointer<TextEditor::TextDocument>::~QSharedPointer() + 32 (qsharedpointer_impl.h:312)
   21 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a23aa8 QSharedPointer<TextEditor::TextDocument>::~QSharedPointer() + 32 (qsharedpointer_impl.h:312)
   22 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a24188 TextEditor::Internal::TextEditorWidgetPrivate::~TextEditorWidgetPrivate() + 1680 (texteditor.cpp:870)
   23 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a2424c TextEditor::Internal::TextEditorWidgetPrivate::~TextEditorWidgetPrivate() + 32 (texteditor.cpp:856)
   24 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a24280 TextEditor::Internal::TextEditorWidgetPrivate::~TextEditorWidgetPrivate() + 32 (texteditor.cpp:856)
   25 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a2941c TextEditor::TextEditorWidget::~TextEditorWidget() + 88 (texteditor.cpp:1112)
   26 libCppEditor.dylib      	0x00000001291f5408 CppEditor::CppEditorWidget::~CppEditorWidget() + 72 (cppeditorwidget.cpp:610)
   27 libCppEditor.dylib      	0x00000001291f543c CppEditor::CppEditorWidget::~CppEditorWidget() + 32 (cppeditorwidget.cpp:610)
   28 libCppEditor.dylib      	0x00000001291f548c CppEditor::CppEditorWidget::~CppEditorWidget() + 32 (cppeditorwidget.cpp:610)
   29 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a54edc TextEditor::BaseTextEditor::~BaseTextEditor() + 88 (texteditor.cpp:7471)
   30 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a54f48 TextEditor::BaseTextEditor::~BaseTextEditor() + 32 (texteditor.cpp:7470)
   31 libTextEditor.dylib      	0x0000000118a54f7c TextEditor::BaseTextEditor::~BaseTextEditor() + 32 (texteditor.cpp:7470)
   32 libCore.dylib         	0x000000010de05358 Core::Internal::EditorManagerPrivate::closeEditors(QList<Core::IEditor*> const&, Core::Internal::EditorManagerPrivate::CloseFlag) + 3864 (editormanager.cpp:1768)
   33 libCore.dylib         	0x000000010ddfff00 Core::EditorManager::closeEditors(QList<Core::IEditor*> const&, bool) + 52 (editormanager.cpp:3009)
   34 libCore.dylib         	0x000000010de04400 Core::EditorManager::closeDocuments(QList<Core::IDocument*> const&, bool) + 64 (editormanager.cpp:3392)
   35 libCore.dylib         	0x000000010de09c90 Core::EditorManager::closeAllEditors(bool) + 64 (editormanager.cpp:2729)
   36 libCore.dylib         	0x000000010de29a68 Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11::operator()() const + 28 (editormanager.cpp:728)
   37 libCore.dylib         	0x000000010de29a28 decltype(std::__1::forward<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11&>(fp)()) std::__1::__invoke<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11&>(Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11&) + 28 (type_traits:3747)
   38 libCore.dylib         	0x000000010de299d8 bool std::__1::__invoke_void_return_wrapper<bool>::__call<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11&>(Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11&) + 28 (__functional_base:317)
   39 libCore.dylib         	0x000000010de299ac std::__1::__function::__alloc_func<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11, std::__1::allocator<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11>, bool ()>::operator()() + 28 (functional:1553)
   40 libCore.dylib         	0x000000010de28430 std::__1::__function::__func<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11, std::__1::allocator<Core::Internal::EditorManagerPrivate::extensionsInitialized()::$_11>, bool ()>::operator()() + 28 (functional:1727)
   41 libCore.dylib         	0x000000010df94548 std::__1::__function::__value_func<bool ()>::operator()() const + 60 (functional:1880)
   42 libCore.dylib         	0x000000010df91200 std::__1::function<bool ()>::operator()() const + 24 (functional:2555)
   43 libCore.dylib         	0x000000010e04afec Core::Internal::MainWindow::closeEvent(QCloseEvent*) + 1188 (mainwindow.cpp:372)
   44 org.qt-project.QtWidgets   	0x000000010375b944 QWidget::event(QEvent*) + 132
   45 org.qt-project.QtWidgets   	0x000000010386f3dc QMainWindow::event(QEvent*) + 248
   46 org.qt-project.QtWidgets   	0x00000001037139e4 QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) + 272
   47 org.qt-project.QtWidgets   	0x0000000103714c24 QApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 544
   48 org.qt-project.QtCore     	0x0000000104560df0 QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*) + 208
   49 org.qt-project.QtWidgets   	0x000000010374ca38 QWidgetPrivate::close_helper(QWidgetPrivate::CloseMode) + 196
   50 org.qt-project.QtWidgets   	0x000000010376fb98 0x103708000 + 424856
   51 org.qt-project.QtWidgets   	0x00000001037139e4 QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) + 272
   52 org.qt-project.QtWidgets   	0x0000000103714c24 QApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 544
   53 org.qt-project.QtCore     	0x0000000104560df0 QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*) + 208
   54 org.qt-project.QtGui     	0x0000000103d1fd04 QGuiApplicationPrivate::processWindowSystemEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::WindowSystemEvent*) + 1972
   55 org.qt-project.QtGui     	0x0000000103d633c0 bool QWindowSystemInterfacePrivate::handleWindowSystemEvent<QWindowSystemInterface::SynchronousDelivery>(QWindowSystemInterfacePrivate::WindowSystemEvent*) + 216
   56 org.qt-project.QtGui     	0x0000000103d5fae8 QWindow::close() + 76
   57 libCore.dylib         	0x000000010e05b40c QtPrivate::FunctorCall<QtPrivate::IndexesList<>, QtPrivate::List<>, bool, bool (QWidget::*)()>::call(bool (QWidget::*)(), QWidget*, void**) + 116 (qobjectdefs_impl.h:152)
   58 libCore.dylib         	0x000000010e05b358 void QtPrivate::FunctionPointer<bool (QWidget::*)()>::call<QtPrivate::List<>, bool>(bool (QWidget::*)(), QWidget*, void**) + 80 (qobjectdefs_impl.h:185)
   59 libCore.dylib         	0x000000010e05b25c QtPrivate::QSlotObject<bool (QWidget::*)(), QtPrivate::List<>, bool>::impl(int, QtPrivate::QSlotObjectBase*, QObject*, void**, bool*) + 156 (qobjectdefs_impl.h:395)
   60 org.qt-project.QtCore     	0x000000010459f4a4 QObject::event(QEvent*) + 588
   61 org.qt-project.QtWidgets   	0x000000010375c73c QWidget::event(QEvent*) + 3708
   62 org.qt-project.QtWidgets   	0x000000010386f3dc QMainWindow::event(QEvent*) + 248
   63 org.qt-project.QtWidgets   	0x00000001037139e4 QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) + 272
   64 org.qt-project.QtWidgets   	0x0000000103714c24 QApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 544
   65 org.qt-project.QtCore     	0x0000000104560df0 QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*) + 208
   66 org.qt-project.QtCore     	0x00000001045620c8 QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*) + 820
   67 libqcocoa.dylib        	0x000000010ae65eb8 0x10ae50000 + 89784
   68 libqcocoa.dylib        	0x000000010ae66568 0x10ae50000 + 91496
   69 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000185dd6ad4 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 28
   70 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000185dd6a20 __CFRunLoopDoSource0 + 208
   71 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000185dd670c __CFRunLoopDoSources0 + 268
   72 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000185dd5094 __CFRunLoopRun + 820
   73 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000185dd45e8 CFRunLoopRunSpecific + 600
   74 com.apple.HIToolbox      	0x000000018dcef2a0 RunCurrentEventLoopInMode + 292
   75 com.apple.HIToolbox      	0x000000018dcef014 ReceiveNextEventCommon + 552
   76 com.apple.HIToolbox      	0x000000018dceedd4 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 72
   77 com.apple.AppKit       	0x00000001885c3480 _DPSNextEvent + 836
   78 com.apple.AppKit       	0x00000001885c1e20 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1292
   79 com.apple.AppKit       	0x00000001885b3cac -[NSApplication run] + 596
   80 libqcocoa.dylib        	0x000000010ae652dc 0x10ae50000 + 86748
   81 org.qt-project.QtCore     	0x000000010456a168 QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 500
   82 org.qt-project.QtCore     	0x00000001045614d0 QCoreApplication::exec() + 128
   83 org.qt-project.qtcreator   	0x0000000102077e9c main + 12396 (main.cpp:771)
   84 libdyld.dylib         	0x0000000185cf5450 start + 4
   

   Attachments

    Issue Links

     No reviews matched the request. Check your Options in the drop-down menu of this sections header.

     Activity

      People

       kandeler Christian Kandeler
       con Eike Ziller
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Gerrit Reviews

         There are no open Gerrit changes